Realizacja spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum przeprowadza poszukiwania w aktach do celów urzędowych (postępowanie przed organami administracji, sądami) i do celów nieurzędowych (m.in. genealogiczne, naukowe). Kwerendy przeprowadzane są na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony osobiście, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza wnoszenia podania telefonicznie.
W pierwszej kolejności załatwiane są podania dotyczące spraw prawno-administracyjnych, skutkujące wydaniem dokumentów potrzebnych w obrocie prawnym.
Kwerendy do celów nieurzędowych (w tym m.in. genealogicznych) zaliczane są do sfery działalności usługowej archiwów i realizowane według kolejności wpływu. Usługi świadczone są przez Archiwum w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i kadrowych. Czas ich realizacji uzależniony jest od ilości wpływających podań oraz innych, statutowych zadań Archiwum. W chwili obecnej czas oczekiwania na realizację może wynosić nawet do 1 miesiąca. Poszukiwania genealogiczne i własnościowe prowadzone są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej:
• wskazanie osoby wnoszącej podanie (imię i nazwisko)
• adres osoby wnoszącej podanie
• treść żądania [informacje dotyczącą twórcy poszukiwanego dokumentu, datę (rok, zakres lat) jego wystawienia lub inne informacje umożliwiające jego odszukanie]
• cel w jakim będą wykorzystane żądane dokumenty
• podpis osoby wnoszącej podanie
• ewentualnie inne elementy wymagane przez przepisy szczególne

 

Akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu) będą wyszukiwane po podaniu przez zleceniodawcę następujących danych:
• imię i nazwisko osoby poszukiwanej,
• data poszukiwanego aktu (lub przynajmniej przybliżony rok),
• nazwa miejscowości, w której akt miał miejsce, oraz nazwa gminy, na terenie której miejscowość leży,
• inne dane poszukiwanej osoby (imiona rodziców, nazwisko panieńskie itp.).


Akty z ksiąg wieczystych i gruntowych będą wyszukiwane po podaniu przez zleceniodawcę następujących danych:
 

• nazwa miejscowości, w której znajduje się nieruchomość oraz nazwa gminy, na terenie której miejscowość leży,
• imię i nazwisko osoby, do której ta nieruchomość należała.

W przypadku, gdy dane takie nie zostaną podane, Archiwum Państwowe w Malborku będzie występować o ich uzupełnienie, od tego uzależniając przeprowadzenie poszukiwań.


Formy płatności i numery kont

Płatności za usługi świadczone przez Archiwum Państwowe w Malborku (m.in. kwerendy, kserokopie) należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy Archiwum Państwowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82 – 200 Malbork.

dla przelewów krajowych:
NBP Oddział Gdańsk
nr rachunku 63 1010 1140 0206 2022 3100 0000

dla przelewów z zagranicy:
(BIC) NBPLPLPW
(IBAN) PL 63 1010 1140 0206 2022 3100 0000

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9294